PTL Ministries

I slutet av 90 – talet hade det missionsarbete som en gång började i Folkkyrkan, vuxit från ett vara ett lokalt engagemang till att engagera människor från hela Sverige. För att de båda verksamheterna (den lokala församlingen och det internationella arbetet) skulle kunna utveckla sina särarter bildades PTL Ministries. PTL Ministries är idag en av Sveriges snabbast växande missions- och biståndsorganisationer. Arbetet leds av pastor Tommy Lilja och huvudkontoret finns fortfarande i Folkkyrkans lokaler. PTL Ministries arbetar idag i mer än 12 länder och har kontor i både Afrika och Asien.

Några av de länder och projekt PTL arbetar med (2014) är:
Nepal, Indien, Burma, Israel, Västbanken, Malawi, Etiopien och Zambia

För mer info besök PTL Ministries hemsida (klicka här).

ptl banner

Mission i andra länder

Mission är en grundläggande uppgift för församlingen. Uppdraget är tydligt. Jesus hade ett ärende till sina lärjungar innan han lämnade dem, nämligen att Gå ut i hela världen och göra alla folk till lärjungar (Matt 28:19).

Arbetsordningen var tydlig: Jerusalem, Judéen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns (Apg. 1:8). Men i uppdraget ligger också nödvändigheten av att omsätta Guds budskap i praktisk handling som det exempelvis beskrivs i Jesu undervisning om att ”det ni gjort mot en av dessa minsta …” (Matt. 25:31-46).

Varje folkslag, samhällsgrupp och generation har rätt att höra evangeliet så att de själva kan ta ställning till Jesus Kristus.

Alla har rätt till medmänsklig omsorg och ett värdigt liv.

Därför arbetar Folkkyrkan Sölvesborg med att på olika sätt sprida Bibelns budskap, grunda församlingar, träna ledare och utbilda människor

Vi samarbetar med PTL Ministries och fokuserar på projektinriktade insatser, såsom ledarkonferenser och evangelisationskampanjer i Asien och Afrika.

Barn i tusental
Publik

Bistånd och humanitära insatser

Vi sätter barnen i centrum för vår verksamhet.

Vi värnar om varje barns okränkbara integritet och möjlighet till en positiv utveckling.

Med respekt och ansvar förvaltar vi våra givares medel.

Vårt arbete präglas av ärlighet, öppenhet och professionalism.

Vi verkar i enlighet med de direktiv och bestämmelser som utformas av myndigheter och Stiftelsen för Insamlingskontroll (SFI). SFI kontrollerar organisationer med 90-konto.

Vi samarbetar med PTL Ministries och finns med i en rad projekt som:

  • Barnhem i Nepal och Etiopien
  • Barnby i Israel

Vi vill medverka till en positiv attityd gentemot barn, vilket genomsyrar hela samhället och får praktiska konsekvenser i vardagslivet. Vi stöder övergivna och föräldralösa barn. Vi stöder också familjens möjligheter att ta ansvar för sina egna och andra barns utveckling.